mgr Paula Markowska

Ukończyła psychologię ze specjalnością kliniczną i psychoterapeutyczną w Warszawie, broniąc pracy magisterskiej na temat znaczenia mechanizmów obronnych i akceptacji życia z chorobą przewlekłą. Jej naukowe zainteresowania oscylują wokół psychologii zdrowia oraz terapii akceptacji i zaangażowania ACT. >>>

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych staży, warsztatów i działania wolontaryjnego. Realizowała projekty naukowo-badawcze, organizowała wydarzenia popularyzujące wiedzę psychologiczną.

Odbyła półtoraroczny staż w Powiślańskiej Fundacji Społecznej – placówce, która w sposób wielokanałowy zapobiega marginalizacji dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. W ramach stażu w Przystani Psychologicznej przeprowadziła Treningi Umiejętności Społecznych dla młodzieży z Zespoełem Aspergera, trudnościami emocjonalnymi, doświadczającej wykluczenia. Podczas współpracy ze ,,Stowarzyszeniem z Siedzibą w Warszawie’’ prowadziła Treningi Umiejętności Społecznych z elementami edukacji wizualnej dla dzieci ze Spektrum Autyzmu, Zespołem Aspergera, Zespołem Nadpobudliwości Psychoruchowej (ADHD).

„Jako magistrantkę psychologii, obowiązuje mnie etyka zawodu psychologa, której wytycznymi kieruję się w codziennej praktyce”: aktualny Kodeks Etyczny Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzi poradnictwo psychologiczne, które stanowi krótkoterminową (od 1 do 9 spotkań) formę pomocy dla osób w kryzysie życiowym, doświadczających stresu, trudności w przystosowaniu się do nowej sytuacji lub odczuwających szeroko pojęty dyskomfort o naturze psychologicznej. Konsultacje psychologiczne adresowane są do wszystkich, którzy odczuwają potrzebę i gotowość do podjęcia pracy nad sobą.

Poradnictwo psychologiczne bazuje na szczególnej relacji terapeutycznej, empatii oraz technikach terapeutycznych. „Swoją praktykę opieram na założeniach podejścia poznawczo-behawioralnego, z którym integruję terapię akceptacji i zaangażowania ACT. Połączenie obu metod umożliwia naukę doświadczania spektrum emocji, zgłębienie własnego systemu wartości i wypracowanie nawyków prowadzących ku zdrowiu w aspekcie psychicznym i somatycznym. W procesie doboru szczegółowego planu współpracy mam na uwadze holistyczne podejście do zdrowia, a połączenie ciała i psychiki uważam za kluczowe dla dobrostanu człowieka. W procesie pomocowym skupiam się na wsparciu osób w postępowaniu zgodnie z ich wartościami oraz budowaniu elastyczności psychologicznej. Wspólnie z klientem/klientką koncentruję się na identyfikacji problemu i aktywnym poszukiwaniu rozwiązania, a następnie wsparciem w działaniu zgodnie z ustalonym planem.”

Prowadzi psychoedukację w zakresie prozdrowotnego stylu życia, a poprzez treningi psychologiczne pomaga w zdobywaniu umiejętności ułatwiających ekspresję emocji, radzenie sobie ze stresem, relaksację, uważność i budowanie pozytywnej relacji z ciałem, co w ogólnym rozrachunku stanowi podstawę zdrowia człowieka.